Opinia i uzgodnienie w procedurze uzyskiwania decyzji środowiskowej – charakter prawny i konsekwencje

Joanna Kwaśny-Krajewska07 maja 2018Komentarze (0)

Ilość organów biorących udział w popinia_uzgodnienie_w_procedurze_decyzji_środowiskowejrocedurze uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach („Decyzja Środowiskowa”) może przytłaczać. Obok organu prowadzącego postępowanie, istotną rolę odgrywają organy współdziałające, które w zakresie własnych kompetencji wydają określone stanowiska.

O ile wydanie decyzji środowiskowej bez uzyskania takiego stanowiska jest wadą postępowania mającą wpływ na ważność wydanej decyzji, o tyle jego negatywna treść nie zawsze musi powodować takie skutki dla inwestora.

Rodzaje stanowisk

Zgodnie z ustawą udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko („Ustawa”) stanowiska organów współdziałających mogą przybrać dwie formy tj. opinii albo uzgodnienia. Już sama nomenklatura wskazuje, że charakter prawny obu stanowisk jest różny.

Charakter prawny opinii

Przyjmuje się, że opinia jest słabszą formą współdziałania i nie ma charakteru wiążącego. Oznacza to, że organ prowadzący postępowanie nie jest nią związany i może wydać decyzję (lub postanowienie) niezgodnie z treścią opinii. W praktyce oznacza to, że organ prowadzący postępowanie nie jest związany np. opinią inspektora sanitarnego czy opinią regionalnego dyrektora ochrony środowiska („RDOŚ”) w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia dla przedsięwzięć z tzw. II grupy.

Ale….

Ważne jest, aby organ ustosunkował się w uzasadnieniu decyzji (postanowienia) do treści wydanej opinii i wskazał powody, które zadecydowały o wydaniu odmiennego rozstrzygnięcia niż opinia. To bardzo istotne, w szczególności w przypadku ryzyka wniesienia odwołania od decyzji. Takie stanowisko potwierdził m.in.,  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 7 lipca 2015 r. (sygn. II SA/Kr 263/15) oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z 11 maja 2011 r. (sygn. II SA/Lu 866/10).

Charakter prawny uzgodnienia

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku uzgodnienia, które (w przeciwieństwie do opinii) uznawane jest za mocniejszą formę współdziałania organów. Z tego powodu przyjmuje się, że uzgodnienie ma charakter wiążący. Odmowa wydania uzgodnienia przez organ współdziałający będzie oznaczać odmowę wydania decyzji środowiskowej. Na taką interpretację przepisów wskazał m.in., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 13 marca 2009 r., (sygn. II SA/Łd 955/08) oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z dnia 27 września 2017 r. (sygn. II SA/Bd 276/16). Natomiast wydanie pozytywnego uzgodnienia nie zawsze oznacza konieczność wydania decyzji środowiskowej. Więcej na ten temat znajdziesz TUTAJ.

W większości wypadków planowana inwestycja będzie wymagała uzyskania dwóch uzgodnień tj. (i) RDOŚ oraz (ii) organu właściwego w sprawie wydania oceny wodnoprawnej. Taki obowiązek istnieje od początku 2018 r. i związany jest z wejściem w życie ustawy prawo wodne. Odmowa wydania uzgodnienia chociażby przez jeden z organów będzie skutkować odmową wydania Decyzji Środowiskowej.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 609 566 579e-mail: jkwasny-krajewska@jkklegal.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Joanna Kwaśny-Krajewska Kancelaria Radcy Prawnego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Joanna Kwaśny-Krajewska Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem jkwasny-krajewska@jkklegal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: