Odmowa wydania decyzji środowiskowej – przyczyny

Joanna Kwaśny-Krajewska28 marca 2018Komentarze (1)

Za każdym razem kiedy myślę o nowym wpisie na bloga, temat pojawia się sam. Podobnie było w tym przypadku.

Odmowa wydania decyzji środowiskowej

Inwestor poprosił mnie o zapoznanie się z decyzją odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia. Nie będę ukrywać – byłam bardzo ciekawa. Decyzje odmowne to raczej wyjątek, niż reguła. Podstaw do wydania takich decyzji też nie jest za wiele. Nie spodziewałam się zatem rewolucji, lecz potwierdzenia rzeczy wydawałoby się oczywistych. Zaskoczenie sięgnęło jednak zenitu.

Stan faktyczny

Z analizy uzasadnienia wynika, że odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań nastąpiła z powodu potencjalnego przekroczenia przez planowaną inwestycję wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu. Nie było to jednak tak oczywiste jakby się mogło wydawać. Żeby było ciekawiej, takie wnioski nie wynikały z raportu odziaływania na środowisko, który został złożony przez inwestora lecz z opinii biegłego, której wykonanie zlecił organ prowadzący postepowanie.

Czy organ postąpił prawidłowo?

Oczywiście, że nie.

Stan prawny

Ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku o i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko („Ustawa”) enumeratywnie wymienia przypadki, w których organ jest zobowiązany do odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z Ustawą są to:

(i)        odmowa uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez organ współdziałający

(ii)       brak zgody wnioskodawcy na realizację przedsięwzięcia w innym wariancie

(iii)      przedsięwzięcie może znaczącą negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000

(iv)      przedsięwzięcie negatywnie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych określonych w ustawie prawo wodne

(v)       niezgodność lokalizacji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Przesłanki odmowy wydania decyzji środowiskowe mogą wynikać również z innych ustaw (warto zajrzeć do np. ustawy o ochronie przyrody). Ważne, jednak aby kompetencja do odmowy wydania decyzji środowiskowej oraz jej warunki wynikały wprost z przepisów prawa.

Decyzja związana?

Powyższe stanowisko potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który w wyroku z dnia 9 sierpnia 2016 r. wyjaśnił, że „(…) decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych ma charakter związany tzn. organ właściwy do wydania decyzji nie ma swobody działania, a katalog podstaw wydania decyzji negatywnych ma charakter zamknięty” (sygn. akt IV SA/Wa 726/16). Tym samym, Sąd jednoznacznie wskazał, że odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może nastąpić w ściśle określonych sytuacjach wynikających z wprost z przepisów. Organ prowadzący postępowanie nie jest zatem upoważniony do odmowy wydania decyzji środowiskowej z innych powodów niż wynikające z przepisów  tj. np. z powodu potencjalnego naruszenia przez planowane przedsięwzięcie wartości odniesienia w powietrzu.

Szkoda, że wspomniana decyzja odmawiająca wydania decyzji środowiskowej dotarła do mnie po terminie do wniesienia odwołania… To dowód, że konsultacja z prawnikiem nie musi być złym pomysłem😉

O innym, często spotykanym powodzie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pisałam TUTAJ.

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

STE Kwiecień 16, 2018 o 17:01

Witam serdecznie,

Wg mojej oceny w przywołanym wyroku WSA podał jeszcze jedną przyczynę –

VI – w sytuacji zaistnienia sprzeczności z innymi przepisami prawa.
A jakie to przepisy? Ano te wynikające z poś, np o dotrzymaniu norm hałasu lub poziomu substancji w powietrzu w granicach terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny.

Odmowa wydania decyzji może wynikać też z powodów formalnych, np inwestor nie przedłoży raportu mimo wezwania lub w raporcie nie będzie wariantów alternatywnych czy innych wymagań z art 66 uooś.

Pozdrawiam

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis: