Odmowa wydania decyzji środowiskowej – przyczyny

Joanna Kwaśny-Krajewska28 marca 20182 komentarze

Za każdym razem kiedy myślę o nowym wpisie na bloga, temat pojawia się sam. Podobnie było w tym przypadku.

Odmowa wydania decyzji środowiskowej

Inwestor poprosił mnie o zapoznanie się z decyzją odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia. Nie będę ukrywać – byłam bardzo ciekawa. Decyzje odmowne to raczej wyjątek, niż reguła. Podstaw do wydania takich decyzji też nie jest za wiele. Nie spodziewałam się zatem rewolucji, lecz potwierdzenia rzeczy wydawałoby się oczywistych. Zaskoczenie sięgnęło jednak zenitu.

Stan faktyczny

Z analizy uzasadnienia wynika, że odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań nastąpiła z powodu potencjalnego przekroczenia przez planowaną inwestycję wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu. Nie było to jednak tak oczywiste jakby się mogło wydawać. Żeby było ciekawiej, takie wnioski nie wynikały z raportu odziaływania na środowisko, który został złożony przez inwestora lecz z opinii biegłego, której wykonanie zlecił organ prowadzący postepowanie.

Czy organ postąpił prawidłowo?

Oczywiście, że nie.

Stan prawny

Ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku o i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko („Ustawa”) enumeratywnie wymienia przypadki, w których organ jest zobowiązany do odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z Ustawą są to:

(i)        odmowa uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez organ współdziałający

(ii)       brak zgody wnioskodawcy na realizację przedsięwzięcia w innym wariancie

(iii)      przedsięwzięcie może znaczącą negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000

(iv)      przedsięwzięcie negatywnie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych określonych w ustawie prawo wodne

(v)       niezgodność lokalizacji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Przesłanki odmowy wydania decyzji środowiskowe mogą wynikać również z innych ustaw (warto zajrzeć do np. ustawy o ochronie przyrody). Ważne, jednak aby kompetencja do odmowy wydania decyzji środowiskowej oraz jej warunki wynikały wprost z przepisów prawa.

Decyzja związana?

Powyższe stanowisko potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który w wyroku z dnia 9 sierpnia 2016 r. wyjaśnił, że „(…) decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych ma charakter związany tzn. organ właściwy do wydania decyzji nie ma swobody działania, a katalog podstaw wydania decyzji negatywnych ma charakter zamknięty” (sygn. akt IV SA/Wa 726/16). Tym samym, Sąd jednoznacznie wskazał, że odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może nastąpić w ściśle określonych sytuacjach wynikających z wprost z przepisów. Organ prowadzący postępowanie nie jest zatem upoważniony do odmowy wydania decyzji środowiskowej z innych powodów niż wynikające z przepisów  tj. np. z powodu potencjalnego naruszenia przez planowane przedsięwzięcie wartości odniesienia w powietrzu.

Szkoda, że wspomniana decyzja odmawiająca wydania decyzji środowiskowej dotarła do mnie po terminie do wniesienia odwołania… To dowód, że konsultacja z prawnikiem nie musi być złym pomysłem😉

O innym, często spotykanym powodzie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pisałam TUTAJ.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 609 566 579e-mail: jkwasny-krajewska@jkklegal.pl

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

STE 16 kwietnia, 2018 o 17:01

Witam serdecznie,

Wg mojej oceny w przywołanym wyroku WSA podał jeszcze jedną przyczynę –

VI – w sytuacji zaistnienia sprzeczności z innymi przepisami prawa.
A jakie to przepisy? Ano te wynikające z poś, np o dotrzymaniu norm hałasu lub poziomu substancji w powietrzu w granicach terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny.

Odmowa wydania decyzji może wynikać też z powodów formalnych, np inwestor nie przedłoży raportu mimo wezwania lub w raporcie nie będzie wariantów alternatywnych czy innych wymagań z art 66 uooś.

Pozdrawiam

Odpowiedz

Joanna Kwaśny-Krajewska 7 maja, 2018 o 12:15

Dzień dobry, dziękuję za komentarz. Co do braków formalnych, KPA przewiduje możliwość pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Różnica między pozostawieniem bez rozpoznania, a odmową wydania decyzji jest istotna w skutkach prawnych. Co do sprzeczności z innymi przepisami prawa, moim zdaniem organ musi działać w granicach swoich kompetencji, a one wynikają wprost z przepisów i nie mogą być domniemywane. Inaczej zachodzi ryzyko naruszenia kompetencji innego organu. Podsumowując (żeby nie było łatwo;) każdy przypadek wymaga odrębnej analizy. Pozdrawiam serdczenie:)

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Joanna Kwaśny-Krajewska Kancelaria Radcy Prawnego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Joanna Kwaśny-Krajewska Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem jkwasny-krajewska@jkklegal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: