Za nami pierwsze wiosenne deszcze. To dobry pretekst żeby napisać kilka słów o aspektach prawnych odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów inwestycji. Jest o czym pisać, bo z dniem 1 stycznia 2018 r. weszło w życia nowe prawo wodne, które istotnie zmieniało dotychczasowe zasady gospodarowania wodami. Zmian jest naprawdę sporo, a pytań o właściwą interpretację jeszcze więcej.

Jak było?

Przed 1 stycznia 2018 r., wody opadowe i roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni uznawane były za ścieki. Konsekwentnie do tak rozumianych wód opadowych i roztopowych miały zastosowanie wymogi prawne odnoszące się do ścieków m.in., w zakresie pozwoleń wodnoprawnych.

Jak jest?

Sytuacja uległa zmianie z dniem 1 stycznia 2018 r. Obecnie wody opadowe i roztopowe nie są kwalifikowane jako ścieki. Zgodnie z obecnym stanem prawnym wody opadowe i roztopowe to „ wody będące skutkiem opadów atmosferycznych”. Naturalne jest zatem pytanie, czy odprowadzanie wód opadowych i roztopowych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

Odprowadzanie do wód

Sytuacja wydaje się jasna w przypadku odprowadzania wód opadowych (roztopowych) do wód. Zgodnie z nowym prawem wodnym, pozwolenie wodnoprawne będzie wymagane na tzw. usługi wodne. Usługi wodne obejmują m.in., odprowadzanie do wód – wód opadowych i roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast. Zatem odprowadzanie deszczówki ujętej w wymienione powyżej systemy kanalizacji deszczowej do wód wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Odprowadzanie do ziemi

W przypadku odprowadzania do ziemi wód opadowych sytuacja nie jest już taka jednoznaczna. Co do zasady, nowe prawo wodne nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w takiej sytuacji. Jednak zmiana może być pozorna. Wszystko zależy od charakteru odbiornika wód opadowych (roztopowych).

Odprowadzanie do urządzeń wodnych

Usługą wodną wymagającą uzyskania pozwolenia wodnoprawnego będzie również odprowadzanie wód opadowych (roztopowych) ujętych w systemy kanalizacji deszczowej do urządzeń wodnych. W świetle obecnie obowiązujących przepisów, takim urządzeniem będzie np. rów melioracyjny. Należy przypomnieć, że w poprzednim stanie prawnym odprowadzanie wód opadowych z terenów zanieczyszczonych do rowu uznawane było za odprowadzanie do ziemi i wymagało uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Obecnie, rów będzie traktowany jako urządzenie wodne. Tym samym odprowadzanie do rowu wód opadowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej będzie usługą wodną wymagającą uzyskania odpowiedniego pozwolenia.

Jestem ciekawa, czy ktoś już przerabiał temat w praktyce? Będzie mi bardzo miło jeśli podzielisz się swoim doświadczeniem w komentarzu.

 

Mech – fajny i ekologiczny pomysł na biznes

Joanna Kwaśny-Krajewska05 marca 20182 komentarze

Dzisiejszy wpis jest trochę niestandardowy, ale muszę podzielić się z Tobą swoim zachwytem. Spokojnie… nadal pozostaniemy w temacie inwestycji:)

Jeśli czytałeś zakładkę o mnie”, to zapewne wiesz, że również prywatnie staram się dbać o środowisko, w którym żyje moja rodzina. Wszystko zaczęło się od alergii mojego najstarszego dziecka, która naturalnie wymusiła na mnie zmianę przyzwyczajeń życiowych. Można powiedzieć, że alergia przewróciła moje życie do góry nogami, jednocześnie zwiększając świadomość wpływu środowiska na nasze zdrowie.

O oczyszczających właściwościach mchu dowiedziałam się od kierowcy Ubera, który również był rodzicem alergika. Obecnie korzystam z elektrycznego oczyszczacza powietrza, jednak marzy mi się naturalnie filtrująca ściana mchu. Mam nadzieję, że pomysł uda mi się zrealizować w przypadku zmiany mieszkania.

Mech to również ciekawy pomysł na walkę ze smogiem i zanieczyszczonym powietrzem w mieście. Jak pokazuje przypadek Amsterdamu, wykorzystanie mchu w przestrzeni miejskiej może mieć nie tylko walor pro-środowiskowy, ale również wizualny. Zielone drzewko w mieście przykuwa oko. Z niecierpliwością czekam na pierwsze City Tree w Polsce. Bomba, prawda?

 

 

Miałam niedawno bardzo ciekawą dyskusję dotyczącą wpływu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach („Decyzja Środowiskowa”) na pozwolenie zintegrowane. Rozmowa była bardzo ciekawa i burzliwa. Bo o ile wpływ Decyzji Środowiskowej na pozwolenie budowlane nie budzi wątpliwości, to już na pozwolenie zintegrowane niestety tak. Sprawa nie jest jednoznaczna i może w praktyce powodować wiele wątpliwości. Kogo taka sytuacja dotknie najbardziej? Chyba nie muszę dodawać.

Jak było?

Przed dniem 1 stycznia 2017 r. takich rozterek nie było. Decyzja Środowiska wiązała organy wydające decyzje określone w art. 72 ust. 1 ustawy o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko („Ustawa OOŚ”).

Było to zrozumiałe i logiczne. Skoro wydanie Decyzji Środowiskowej konieczne jest przed uzyskaniem określonych w art. 72 ust.1 Ustawy OOŚ decyzji następczych, jest logiczne, że Decyzja Środowiskowa musi mieć wiążący charakter.

Obecnie sytuacja nie jest tak oczywista jakby się mogło wydawać.

Jak jest?

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja art. 86 pkt 1) Ustawy OOŚ, która istotnie rozszerzyła katalog decyzji w stosunku do których Decyzja Środowiskowa ma wiążący charakter. Zgodnie  nowym brzmieniem, Decyzja Środowiskowa wiąże również organy „wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zakresie, w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji”.

Co to oznacza?

W praktyce oznacza to, że organ wydający jakąkolwiek decyzję określającą warunki korzystania ze środowiska jest związany wydaną Decyzją Środowiskową. Przykładem takiej decyzji będzie np. pozwolenie emisyjne (czyli wspomniane już pozwolenie zintegrowane) oraz pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków. Nie jest to wyliczenie zamknięte i nie można wykluczyć, że organy uznają, że wiążący charakter dotyczy również innych decyzji. Niewątpliwie, brak precyzyjnego określenia katalogu decyzji określających warunki korzystania ze środowiska w praktyce może powodować rozbieżności interpretacyjne, co nie sprzyja pewności w stosowaniu przepisów prawa. I niestety zaczyna to być widoczne.

Zakres związania

Problematyczny jest również zakres związania. Posłużenie się zwrotem „w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji” jest równie nieprecyzyjne i otwiera organom możliwość rozbieżnych interpretacji. Można się domyśleć (bo niestety nie wynika to z uzasadnienia ustawy nowelizującej), że zakres związania dotyczy tylko tych warunków wynikających z Decyzji Środowiskowej jakie są istotne do określenia warunków korzystania ze środowiska. O tym co jest istotne, będzie każdorazowo decydował organ wydający daną decyzję określającą warunki korzystania ze środowiska.

Co dalej?

Jak wskazano powyżej sytuacja nie jest jednoznaczna. W świetle obowiązujących przepisów można przyjąć, że Decyzja Środowiskowa wpłynie na zakres wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. W jaki sposób? To już będzie zależeć indywidualnie od okoliczności sprawy. Inną kwestią pozostaje zagadnienie narzędzi prawnych jakimi dysponuje organ w przypadku, gdy wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego nie jest zgodny z treścią Decyzji Środowiskowej. W tej kwestii wątpliwości jest równie wiele, ale to już temat na oddzielny wpis.

O wpływie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pisałam kiedyś dla portalu Teraz Środowisko. Link do artykułu znajdziesz TUTAJ Gorąco polecam ten portal.

Jakiś czas temu miałam przyjemność uczestniczyć w bardzo fajnym spotkaniu. Były rozmowy o zrealizowanych projektach oraz wymiana doświadczeń w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Został poruszony również wątek sprzeciwu społeczeństwa i jego wpływu na proces uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Miło było usłyszeć, że moje podejście do tej kwestii nie jest odosobnione.

Podejście lege artis

Zgodnie z prawem, organ prowadzący ocenę oddziaływania na środowisko ma obowiązek zapewnić udział społeczeństwa. Uwagi i wnioski złożone w ramach konsultacji społecznych, nie mają charakteru wiążącego. Organ prowadzący postępowanie powinien jednak się do nich ustosunkować w uzasadnieniu do wydanej decyzji środowiskowej.

Stanowisko sądów administracyjnych jest jednoznaczne: opór i protesty społeczeństwa nie stanowią podstawy do odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na potwierdzenie tej tezy można, chociażby wskazać na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 13 marca 2014 r., II SA/Sz 1208/13, czy też wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Łodzi z 2 marca 2016 r. II SA/Łd 519/15.

Nie oznacza, to że opinię społeczeństwa należy bagatelizować. Nic bardziej mylnego. Nie należy, a wręcz nie powinno się tego robić.

Podejście praktyczne

Doświadczenie pokazuje, że choć formalnie niewiążący, opór lokalnej społeczności może mieć istotny wpływ na procedurę uzyskania decyzji środowiskowej.

Po pierwsze, może istotnie wpłynąć na długość trwającego postępowania. W zależności od ilości złożonych uwag oraz ich treści, wydłużenie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej może nastąpić nawet o kilka tygodni. Osobiście uważam, że dobrym rozwiązaniem jest odniesienie się przez inwestora do treści złożonych uwag i wniosków. Pozwala to na przedstawienie własnego punktu widzenia i podważenie trafności złożonych uwag, jeżeli są one bezzasadne.

Po drugie zdarza, że opór społeczeństwa wywiera pewien rodzaj nieformalnego nacisku, co może mieć znaczenie zwłaszcza, gdy organem wydającym decyzje jest organ na gminnym szczeblu. Nie chcąc wchodzić w konflikt z lokalną społecznością, może się zdarzyć, że organ odmówi wydania decyzji środowiskowej z zupełnie innych powodów niż opór lokalnej społeczności, choć to właśnie negatywna postawa społeczeństwa będzie tego głównym motywem.

Po trzecie, protesty społeczeństwa mogą też wpłynąć na zmianę zakresu przedsięwzięcia. Scenariuszy może być wiele.

Czas to ….

Od decyzji organu I instancji przysługuje odwołanie, a następnie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W przypadku bezzasadnej odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach istnieje duże prawdopodobieństwo, że wadliwa decyzja zostanie uchylona. Zanim jednak to nastąpi i zostanie wydana wnioskowana decyzja może upłynąć sporo cennego czasu. Do tego momentu proces inwestycyjny niestety nie będzie mógł być kontynuowany.

Jesteś przedsiębiorcą ze świetnym pomysłem na inwestycję. Twój pomysł wymaga jednak uzyskania decyzji środowiskowej. Inwestujesz w raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska, a następnie składasz kompletny wniosek o jej wydanie. Postępowanie trwa, inwestycja uzyskuje uzgodnienie regionalnego dyrektora ochrony środowiska („RDOŚ”) oraz pozytywną opinię inspektora sanitarnego. Społeczeństwo coś marudzi, ale nie jest źle. Wydanie decyzji środowiskowej wydaje się kwestią czasu. Nie możesz uwierzyć kiedy organ prowadzący postępowania wbrew pozytywnym stanowiskom organów uzgadniających odmawia wydania decyzji. Nie rozumiesz co się stało. W urzędzie niejednokrotnie słyszałeś, że postanowienie RDOŚ jest wiążące. Czy jest zatem możliwa odmowa wydania decyzji środowiskowej w przypadku pozytywnego postanowienia uzgadniającego RDOŚ?

Niestety tak.

Wiążące, ale nie do końca…

Postanowienie uzgadniające wydane przez RDOŚ jest wiążące dla organu wydającego decyzję środowiskową, ale nie w dosłownym znaczeniu. Sądy administracyjne w swoich orzeczeniach wyjaśniają, że wiążący charakter polega na niemożliwości wydania decyzji środowiskowej w sytuacji gdy RDOŚ odmówi uzgodnienia (tak np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 20 lutego 2014 r., sygn. IV SA/Po 1214/13). Krótko mówiąc (a raczej pisząc), w przypadku gdy RDOŚ odmówi uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia, organ prowadzący postępowanie jest zobowiązany odmówić wydania decyzji środowiskowej. Tym samym, odmowa uzgodnienia przez RDOŚ to w praktyce odmowa decyzji środowiskowej. Podobna zależność nie zachodzi jednak w przypadku wydania przez RDOŚ pozytywnego uzgodnienia. W takiej sytuacji, organ prowadzący postępowanie nie jest zobowiązany do wydania decyzji środowiskowej tj. nadal może odmówić jej wydania.

Co dalej?

Nie oznacza to, że organ prowadzący postępowanie może swobodnie, według własnego uznania, odmówić wydania decyzji środowiskowej (chociaż i z takimi przypadkami miałam do czynienia). Uzgodnienie RDOŚ powinno być wzięte pod uwagę, a w przypadku odmowy wydania decyzji środowiskowej, uzasadnienie powinno wyjaśniać powody takiej odmowy. I tutaj tkwi klucz do podważenia zasadności odmowy wydania decyzji środowiskowej w przypadku, gdy RDOŚ pozytywnie uzgodnił inwestycję. Żeby bardziej skomplikować sytuację, od 1 stycznia 2018 r. pojawi się jeszcze jedno uzgodnienie tzw. ocena wodnoprawna, ale to temat na odrębny wpis.